Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, ul. A. Mickiewicza 18, 17-210 Narew, którą reprezentuje Dyrektor Biblioteki. Z Administratorem można skontaktować się
  a) tradycyjnie pod adresem: ul. Mickiewicza 18 17-210 Narew;
  b) telefonicznie 85 681 67 75
  c) emailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Biblioteki, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tradycyjnie pod adresem ul. Mickiewicza 18 17-210 Narew.
 3. Bibliotek przetwarza dane osobowe na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów oraz gromadzenia, opracowywani, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji  i prowadzenia działalności kulturalnej w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1983 z późn. zm.);
  c) art.  6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy  z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym w interesie publicznym są nimi m.in.: organizowanie konkursów, warsztatów, kół zainteresowań, prowadzenia kroniki instytucji, promocji działalności administratora oraz innych przedsięwzięć określonych w statucie Biblioteki, prowadzenia Klubów w ramach Biblioteki;
  d) art. 6 ust. 1 lit b w celu zawarcia i realizacji umowy z Biblioteką,
  e) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie  nr. telefonu, adresu e-mail, wizerunek. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze, przekazywania informacji o działalności Biblioteki. Natomiast wizerunek może być wykorzystywany w celu umieszczenia informacji o działalności Biblioteki na stronie internetowej Biblioteki albo w mediach społecznościowych.
  f) art. 6 ust 1 lit c/ oraz art. 6 ust 1 lit e / RODO w zakresie w jakim Biblioteka dochodzić będzie roszczeń (windykacja) – w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 1. Dane identyfikujące Czytelnika, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece  i służą do następujących celów:
  a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
  b) opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
 2. Dane osobowe Biblioteka może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi IT (poczty elektronicznej), operatorom pocztowym, bankom w celach związanych z płatnościami, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Okres przechowywania danych wynosi:
  a) dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz  opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
  b) dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia, co do zasadny nie dłużej niż przez lat 6 od daty powstania roszczenia,
  c) dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
  d) dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
  e) dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora podmiot danych ma prawo do:
  a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  c) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO min. gdy:
  - wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  - dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  w których były przetwarzane;
  - dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych dotyczących Czytelnika jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest ona dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.
 3. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Administrator nie dokonuje profilowania danych ani przekazywania ich poza EOG.