Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi przyjety został uchwałą Nr XXIII/161/01 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, zmienionej uchwałą Nr Nr XIV/102/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz uchwałą Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARWI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 października 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123);

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.);

4) Uchwały Nr XXIII/161/2001 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w instytucję kultury;

5)  niniejszego Statutu.

§ 2

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

  § 3

1. Siedzibą Biblioteki jest Narew, a terenem działania jest gmina Narew, na terenie której działają filie biblioteczne zlokalizowane w Łosince i Trześciance.

2. Zakres działania Biblioteki i jej filii określa załącznik Nr 6.

3. Nadzór bezpośredni nad filiami bibliotecznymi sprawuje Biblioteka w Narwi. 

§ 4

Nadzór merytoryczny nad bibliotekami w gminie sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

  Gminna Biblioteka Publiczna
17-210 Narew
ul. A. Mickiewicza 18

 

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

  § 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.

  § 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

4. popularyzacja książki i czytelnictwa,

5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

  § 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja

  § 9

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po uzyskaniu opinii związków zawodowych.

  § 10

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące stanowiska:

1) starszy bibliotekarz – Dyrektor Biblioteki (1 etat);

2) starszy bibliotekarz Biblioteki w Narwi (1 etat);

3) bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Łosince (1/2 etatu);

4) bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Trześciance (1/2 etatu);

5) pracownik gospodarczy Biblioteki w Narwi (1/2 etatu).

  § 11

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowisk określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 122, poz. 803).

2. Wynagradzania pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.

  § 12

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

  § 13

Biblioteka współpracuje z NOK-iem, szkołami i innymi jednostkami w zakresie rozwijania działalności kulturalno – oświatowej.

  § 14

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w następujących regulaminach:

1) Regulamin wypożyczalni dla dorosłych;

2) Regulamin oddziału dla dzieci;

3) Regulamin czytelni;

4) Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki;

5) Regulamin filli bibliotecznych GBP;

6) zakres działania Biblioteki w Narwi oraz filli bibliotecznych.

2. Powyższe regulaminy stanowią załączniki do niniejszego Statutu.

 

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

  § 15

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami przyjętymi dla samorządowych instytucji kultury określonymi ustawą z dnia 23 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

  § 16

Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

  § 17

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.