Narew, dnia 4 grudnia 2018 r.

GBP.271.2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, ul. A. Mickiewicza 18, 17-210 Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie Zarządzenia Nr 3/15 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem do celów grzewczych
do budynku użyteczności publicznej: w m. Łosinka
(budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Łosinka).”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do
  1. m. Łosinka (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystywany jako Filia Biblioteczna w Łosince i siedziba OSP Łosinka) z przeznaczeniem do celów grzewczych w ilości zgodnie z zapotrzebowaniem, obejmująca dostarczenie zamówionego przedmiotu zamówienia i rozładunek w miejscu zgodnie z przeznaczeniem do przechowywania i magazynowania.
   1. Przewidywana wielkość przedmiotu zamówienia – ok. 3 000 l.
   2. Zamówienia będą składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) każdorazowo zawierając ilość zamawianego oleju opałowego. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
   4. Parametry przedmiotu zmówienia wg. (Norma PN-C-99024:2011) CPV:09135100.
 2. Termin wykonania zamówienia: Od 13.12.2018 r. do 15.04.2019 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty. Miejsce i termin złożenia oferty.
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
   Koszty w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  2. Ofertę należy złożyć:
   1. pocztą na adres Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi,
    ul. A. Mickiewicza 18 w kopercie z napisem:
    „Zapytanie ofertowe nr ..........................2018
    Dostawa oleju opałowego do budynku użyteczności publicznej w m. Łosinka.
    Nie otwierać przed dniem 12.12.2018 r. godz. 12.30”
   2. elektronicznie na adres e-mail: w rubryce temat „Dostawa oleju opałowego do Łosinki” do godziny 12.00, 12 grudnia 2018 r. lub
   3. w siedzibie Zamawiającego.
    Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. o godz. 12.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, ul. A. Mickiewicza 18.
  2. Wyłoniony wykonawca złoży oświadczenie o potwierdzeniu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 5. Kryteria oceny ofert.
  Koszty za 1l z dostawą: 100%.
  Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty